Rk  
1 K Coulter Thomas (ME) 7 6 3 1 1 2 36.1 35 9 7 8 15 2.89 - 1.35
1 S LeBourveau Thomas (ME) 6 3 1 2 1 1 23.0 30 15 12 7 10 3.04 2 3.65
1 B Whitmarsh Thomas (ME) 4 2 2 0 1 - 9.2 6 4 2 1 4 2.90 1 1.45
4 J Agger Thomas (ME) 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 A Allcock Me.-Presque Isle 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 T Aunchman Husson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 M Austin SUNY Canton 1 0 0 0 0 - 1.1 3 3 3 2 1 5.25 - 15.75
4 C Bean Husson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 A Beane SUNY Canton 7 5 1 4 0 1 22.2 40 33 27 15 6 1.85 2 8.34
4 R Beaudry Northern Vermont-Lyndon 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 K Benalcazar Northern Vermont-Lyndon 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 K Bess Thomas (ME) 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 W Bess Husson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 C Black Northern Vermont-Lyndon 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 J Blake Husson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 S Borland Me.-Presque Isle 2 0 0 0 0 - 4.0 1 1 1 3 1 1.75 - 1.75
4 K Boucher Northern Vermont-Johnson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 A Britch Northern Vermont-Lyndon 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 A Brochu Husson 6 5 4 1 0 2 31.2 32 16 6 11 13 2.87 - 1.33
4 B Brochu Husson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 S Burge Husson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 T Burke Me.-Farmington 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 M Calabro Northern Vermont-Lyndon 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 M Cameron Me.-Farmington 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 M Campo Northern Vermont-Lyndon 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 K Champney Thomas (ME) 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 C Chamul Northern Vermont-Lyndon 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 K Chavarri SUNY Canton 6 3 2 1 0 1 23.2 25 20 14 15 10 2.96 1 4.14
4 V Clark SUNY Canton 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 M Coleman Husson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 L Colpack Thomas (ME) 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 L Colucci Husson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 E Corey Northern Vermont-Lyndon 2 1 0 1 0 - 2.2 6 10 5 3 0 .00 - 13.13
4 K Cunningham Husson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 L Cunningham Husson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 M Currie SUNY Canton 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 K Currier Thomas (ME) 4 1 1 2 0 - 12.1 14 5 3 5 4 2.27 - 1.70
4 P Daley Northern Vermont-Lyndon 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 L Dattilio Northern Vermont-Johnson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 M DeGroot Northern Vermont-Lyndon 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 S DeVito SUNY Canton 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 C Demers Me.-Presque Isle 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 A Diaz Me.-Presque Isle 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 A Dillan Me.-Farmington 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 G Ducker Northern Vermont-Lyndon 1 1 0 1 0 - 4.0 9 8 8 4 4 7.00 1 14.00
4 S Dufresne Northern Vermont-Johnson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 S Duncklee Me.-Presque Isle 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 B Dunphy Thomas (ME) 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 A Dyhrberg Northern Vermont-Johnson 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
4 A Evans SUNY Canton 1 1 0 0 0 - 2.0 2 0 0 1 0 .00 - 0.00